İcra ve İflas Hukuku

Bilgin Hukuk Bürosu, İcra ve İflas Hukuku alanında, tahsilinde sorun yaşanan alacaklara ilişkin icra-iflas takipleri ve haciz işlemleri ile alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. 

Bu alandaki hizmetler, alacaklı borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde gerçekleşebilecek dava takibi işlerini de kapsamakla birlikte aşağıda yer almaktadır.

  • Haciz, Menkul Rehninin Veya İpoteğin Paraya Çevrilmesi, Çek ve Bono Tahsili, Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi Ve İflas Talep Edilmesi Gibi Takip Yolları İle İcra Müdürlükleri Nezdinde Takip Açılması,

  • İhtiyati Haciz Kararı Alınması,

  • İtirazın İptali, İtirazın Kaldırılması Davaları

  • Menfi Tespit Davası,

  • İstihkak Davası,

  • İflas Davası,

  • İflasın Ertelenmesi,

  • Alacak Davası.