İdare Hukuku

BTA Hukuk Bürosu, Müvekkillerinin imar, idari ceza ve vergiler, düzenlenmiş piyasalarda ruhsatlandırma ve lisanslandırma işlemleri ve benzeri pek çok çeşitli idari uyuşmazlıklarını idari hukuk kapsamında idare, vergi, bölge idare ve Danıştay mahkemelerini içeren bir yargı sisteminde çözümlendirmektedir. Bu alanda vermiş olduğu hizmetler şunlardır:

  • İdari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare mahkemelerinde dava açılması,

  • Kamu ihale işlemleri,

  • İdari otoritelerce verilen karar ve cezalara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü,

  • Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi,

  • Tam yargı davaları,

  • Devletin özel mülkiyetindeki taşınmazlar için düzenlenen ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları,

  • Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları,

  • İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları,

  • Memurlarla ilgili disiplin cezalarının iptali davaları, 

  • Kamu İhaleleri konusunda danışmanlık ve çıkabilecek ihtilafların mahkeme önüne taşınması halinde dava vekilliği ve davanın takibi.